دو هواپیمیای مسافربری با یکدیگر برخورد کردند+جزییات