آیا با از سرگیری صدور ویزای توریستی قفل صنعت گردشگری گشوده می شود؟