کشف دروازه معبد زئوس در یکی از شهرهای تاریخی ترکیه