تاکید بر تدوین سند همکاری‎ های مشترک مدیریت شهری و میراث فرهنگی استان یزد