آزاد شدن ویزای توریستی به معنای سرازیر شدن سیل گردشگران خارجی به کشور نیست