مذاکره ایران و سوریه برای ساخت هتل و مرمت آثار تاریخی