کشف بقایای جایگاه های ویژه یک تماشاخانه تاریخی در ترکیه