از 0 تا 100 لاتاری آمریکا، آخرین وضعیت ثبت نام لاتاری برای ایرانیان