به این کشور سفر نکنید که در دام جاذبه‌هایش میفتید !