تلاش برای توسعه گردشگری با کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای