روستایی مناسب طبیعت گردان که در 15 کیلومتری جنوب رشت قرار گرفته است