یک عروسک ابزار احیای هویت و اصالت روستایی در قزوین است