مرمت 12 بنای تاریخی استان لرستان در شش ماهه اول سال جاری