بافت تاریخی همدان نباید تحت الشعاع توسعه یافتگی قرار گیرد