راه اندازی فن بازار منطقه ای در تمام استان های کشور تا پایان سال