افزایش ایجاد واحدهای فناور تا پایان سال/ فعالیت ۶ هزار دانش بنیان