صنعتی سازی محصولات دانش بنیان در گرو استانداردسازی است