روستای شواز یکی از تاریخی ترین روستاهای استان یزد است