دستگاه تحریمی تثبیت‌کننده بافت قلب در کشور تولید شد