مرمت و بهسازی فضای داخلی و الکتریکال موزه آبگینه و سفالینه انجام شد