فرودگاه های بالی از ماه جاری پروازهای بین المللی را از سر می گیرند