رایزنی ایران با دبیرکل سازمان گردشگری و وزیر گردشگری مالدیو درباره همکاری های مشترک