عملیات مرمت آب انبار تاریخی روستای بیابانک سرخه شروع شد