400 میلیارد تسهیلات بانکی به اداره کل میراث فرهنگی لرستان اختصاص پیدا کرد