یزد به قطب علوم گردشگری دانشگاهی و حوزوی تبدیل شود