هزینه‌های حفاری با ساخت دستگاه های «ایران ساخت» کاهش یافت