تولیدات فاخر هنری صنعتگران صنایع دستی در فارس شناسنامه دار می شوند