تولید ۱۰ برابری داروها و محصولات گیاهی/بیش از ۵ هزار محصول ثبت شد