مشکلات متعدد قالیبافی تهدیدی برای افول این هنر اصیل تلقی می شوند