باکتری‌های فلزخواری که یک میخ را فقط در ۳ روز می‌بلعند