نحوه انتخاب برگزیدگان چهارمین دوره جایزه مصطفی (ص) اعلام شد