توسعه کمی اقامتگاه های بوم گردی آفتی جدی در حوزه گردشگری کشور است