ارتباط میان تب‌خال و بیماری‌های تخریب کننده سلول‌های عصبی