دوره آموزشی «اقتصاد مقاومتی» با تدریس عبدالملکی وزیر کار