گردشگری کرونا زده با درایت دولت جدید از بحران عبور خواهد کرد