مهارت و استانداردهای ایمنی ریسک گردشگری ماجراجویانه را کاهش می دهند