سیره امام عسکری در مواسات و یاری‌رسانی به مخالفان / خصلتی که رودست ندارد