زمزمه جنگ-22|چرا عراق به فاو حمله کرد؟/«روسیاهی» دستاورد صدام پس از حمله به ایران