تست سامانه پدافندی ناشناخته در رزمایش مدافعان ولایت