عبور از تحریم ها با تاسیس دفاتر فیلمسازی در ترکیه توسط هنرمندانی چون مهران مدیری