سفر به فضا با بالن، پیش از تحقق وعده بزوس و برانسون