بیش از ۷۰ کسب و کار جدید به واسطه فناوری همگرا ایجاد شد