سه نکته از آیت الله محقق داماد درباره کشتار در قندوز افقانستان