کمبود مواد اولیه باتری چالش جدید خودروسازان اروپایی