جلسات مجازی «خودشناسی از منظر قرآن» برای عموم قابل دسترس شد