«سرجوخه» در روزهای پایانی تصویربرداری/ تیزر جدید منتشر شد