مجموعه دو جلدی "اصحاب امام علی(ع)" به چاپ ششم رسید