بستن سیستم فوق پیشرفته فیلمبرداری به کمر نگین صدق گویا! /عکس