آغاز رقابت 1550 دانشجومعلم در مرحله کشوری جشنواره قرآنی دانشگاه فرهنگیان + صوت