ویدئو/سارقانی که خودروهای صد میلیونی را پنج میلیون می‌فروختند